Υδραυλικές εγκαταστάσεις...
Κεντρική θέρμανση...
Εγκατάσταση φυσικού αερίου...
Σύστημα πυρόσβεσης...

Με τον όρο υδραυλικές εγκαταστάσεις αναφερόμαστε σε ένα σύνολο εργασιών που σχετίζονται με

τα υδρευτικά έργα (υδροδότηση, δίκτυο διανομής)

τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων)

τα αποχετευτικά έργα (όμβρια, ακάθαρτα)

 

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ένα κτίριο με πόσιμο νερό, με νερό ζεστό ή κρύο, με νερό πυρόσβεσης, με νερό θέρμανσης, με νερό άρδευσης σε διάφορα μέρη του κτιρίου αλλά και την απομάκρυνση των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων.